• PLA1
  • PLA2
  • PLA3
  • PLA4
  • PLA5

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Wydarzenia

Rekrutacja

Karta zgłoszenia

Wniosek o przyjęcie do świetlicy szkolnej

Wniosek język mniejszości

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.8.2023
WÓJTA GMINY TURAWA
z dnia 13 stycznia 2023 r.


w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Turawa jest organem prowadzącym.
Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1.


Ustala się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Turawa jest organem prowadzącym:

Lp. Rodzaj czynności Termin w
postępowaniu
rekrutacyjnym
Termin w
postępowaniu
uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnienie przez kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym
od 20 lutego 2023 r.
do 3 marca 2023 r.
do godziny 15
00
od 17 kwietnia 2023 r.
do 24 kwietnia 2023 r.
do godziny 15
00
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do szkoły i
dokumentów potwierdzających
spełnienie przez kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym
do 10 marca 2023 r. do 27 kwietnia 2023 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych
17 marca 2023 r.
do godziny 15
00
28 kwietnia 2023 r.
do godziny 15
00
4. Potwierdzenie przez rodzica/prawnego
opiekuna kandydata woli przyjęcia w
postaci pisemnego oświadczenia
od 20 marca 2023 r.
do 24 marca 2023 r.
do godziny 15
00
od 04 maja 2023 r.
do 09 maja 2023 r.
do godziny 15
00
5. Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych
29 marca 2023 r.
do godziny 15
00
11 maja 2023 r.
do godziny 15
00

§ 2.

Zobowiązuje się dyrektorów publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Turawa jest organem prowadzącym, do przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych zgodnie z powyższymi terminami.


§ 3.


Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Turawie.


§ 4.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Turawa
/-/ Dominik Pikos